Svetlana Rafailović

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Savetnik

 • Status:

  Drugo

 • Grad:

  Beograd

 • Licenca:

  Obuka iz KBTa u radu sa decom i odraslima.

  Ispit za licencu za rad strucnih saradnika u skoli

Kontakt

ceca.r77@gmail.com
063/433-179

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Dečija psihoterapija
 • Psihološka procena dece
 • Psihološko testiranje
 • Kućna psihoterapija
 • Profesionalna orijentacija
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

U psihoterapeutskom i savetodavnom radu sa decom, adolescentima i odraslima prvenstveno se neguje odnos poverenja, a saradnja obe strane ostvaruje se kroz procese osvešćivanja problema, učenje tehnika suočavanja sa problemom i primenom tih tehnika u svakodnevnom životu. Klijent i terapeut su aktivni saradnici u tom procesu.

Cilj je da klijent izgradi samopomažuće oblike ponašanja, misli i emocija u odnosu na problem zbog koga se javlja i da nauči kako da se oslobodi iracionalnih uverenja koja ga koče na tom putu.

U radu sa decom školskog uzrasta primenjuju se tehnike primerene tom uzrasnom dobu, uz primenu odgovarajućih testova, kao i igra i tehnika kroz koje se dete indirektno i postepeno oslobađa, što omogućava neinvazivno ulaženje u svet dečijih problema.

Pravci koje koristim:

 • Bihejvioralna terapija
 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli

Ključne reči:

Porodično savetovanje, razvojne i akcidentalne krize, anksioznost, fobije, depresija, opsesivno-kompulsivni poremećaj, coaching, roditeljstvo, problemi u ponasanju, problemi u ucenju, socijalne vestine, profesionalna ofijentacija, osobe sa posebnim potrebama

Jezici koje govorim:

 • Srpski