Jelena Zulević, MSc

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Licenca:

  Evropski sertifikat za savetovanje
  Sertifikat za psihoterapiju SDPS
  Sertifikat za konstruktivističku psihoterapiju
  Državni ispit za zdravstvenog saradnika

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Psihološka procena odraslih
 • Psihološko testiranje
 • Treninzi
 • Radionice
 • Konsultacije

Moj pristup u radu:

Kao konstruktivista, terapijski proces vidim kao proces otkrivanja značenja koja osobe stvaraju na osnovu svojih iskustava. Terapijski proces je usmeren na otkrivanje onih ličnih uverenja koja doprinose stvaranju problema, ali i onih koja omogućavaju lični rast i razvoj. 

Cilj konstruktivističke terapije jeste rekonstrukcija načina na koji doživljavamo svet , a koja ima za posledicu i promenu stavova, uverenja i ponašanja u tom svetu. 

Konstruktivizam posebno vodi računa o razumevanju sveta iz perspektive klijenata i klijentkinja i podržavanju promene koju biraju oni sami kao najbolji eksperti za svoje iskustvo.

Pravci koje koristim:

 • Konstruktivistička psihoterapija
 • EMDR
 • Feminističko savetovanje
 • Integrativan pristup
 • Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT)
 • Egzistencijalističko savetovanje

Biografija:

Jelena Zulević je doktorantkinja kliničke psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, MSc kliničke psihologije i sertifikovana psihoterapeutkinja.

Autorka je nekoliko akreditovanih treninga za zaposlene u oblasti zdravstva i socijalnog rada, koordinirala i supervizirala projekte vezane za psihologiju u zajednici u našoj i zemljama u okruženju. Iskustvo je sticala radeći u zdravstvenim institucijama (neuropsihologija infektivnih bolesti), nevladinom sektoru i privatnoj praksi. Kao ko-autorka učestvovala je u izradi tekstova za dve knjige iz oblasti psihoterapije na srpskom jeziku, od kojih se jedna koristi kao fakultetski udžbenik. Učestvovala i izlagala na brojnim stručnim skupovima i konferencijama iz oblasti psiho i socioterapije. Pored konstruktivističke psihoterapije, učestovala u kraćim obukama i seminarima iz drugih modaliteta (egzistencijalistička, porodična i kognitivno-bihejvioralna terapija).

Angažovana je na nekoliko projekata čiji je cilj da u našu sredinu uvedu  nove terapijske prakse kao što su terapija uz asistenciju životinja i terapijske zajednice u rehabilitaciji zavisnika od droga te promovisanje važnosti multikulturalne svesti i osetljivosti za aspekte marginalizovanih identiteta u psihoterapiji.

Ključne reči:

rekonstrukcija, sampouzdanje, anksioznost, strahovi, prilagodjavanje, depresija, seksualnost, identitet, LGBT

Mapa:

Lokacija 1: Beograd, Vračar
Položaj na mapi

Uzrasti sa kojima radim:

 • Adolescenti
 • Odrasli

Jezici koje govorim:

 • Srpski
 • Engleski