Vrste psihoterapije

Pod vrstom psihoterapije se podrazumeva način na koji se ona radi, dok se pod modalitetom podrazumeva teorijski okvir- pravac koji ima određenu filozofiju o građi ličnosti, povezanosti ličnosti sa ponašanjem, emocijama i motivima i, uopšte, određeni stav o ljudskoj prirodi i uzroku poremećaja i problema. Tako razlikujemo nekoliko vrsta psihoterapije:

  • Individualna
  • Grupna
  • Bračna/t.parova
  • Porodična
  • Dečija psihoterapija (koristi specifične tehnike: posmatranje, crtanje, modelovanje, terapijsku igru itd., zbog toga što deca mogu bolje da se izraze putem neverbalnih materijala i, po pravilu, uz blisku saradnju sa roditeljima)
  • Telefonska
  • On-line (internet) terapija
  • Institucionalna (obavlja se u institucijama za mentalno zdravlje, vrlo intenzivno, tokom perioda hospitalizacije ili u okviru dnevnih bolnica- obično svakodnevno)
  • Kućna (specifičan vid terapije za klijente koji zbog prirodi bolesti i problema ne mogu da dolaze kod terapeuta, pa terapeut odlazi u njihov dom).

Kada su u pitanju terapijski modaliteti, njih ima jako puno i opisani su u posebnom odeljku.
Pročitajte još:

Terapijski modaliteti
Kako odabrati najbolju?Pronađi terapeuta