Polaganje državnog ispita

Polaganje državnog ispita se obavlja u okviru svake struke posebno (nije isto za psihologe, lekare itd.)


Da bi psiholog registrovao privatno psihološko savetovalište, mora imati položen državni ispit, za koji je nadležno Ministarstvo zdravlja. Za polaganje se može prijaviti sam ili ga može uputiti ustanova u kojoj radi. Neophodno je, međutim, da ima bar godinu dana radnog staža u nekoj državnoj ustanovi, da bi se prijavio za ovo polaganje (bez obzira da li je trenutno zaposlen ili nije). Ovaj pripravnički staž se može odraditi i volonterski (uz uslov da imate potpisan ugovor o volonterskom stažiranju sa zdravstvenom ustanovom).


Ponekad, međutim, nadležno ministarstvo odobrava otvaranje psihološkog savetovališta i ako psiholog ima položen državni ispit za neku drugu oblast (socijalni rad, školsku psihologiju i sl.) U tim slučajevima se državni ispiti polažu po pravilnicima nadležnih ministarstava.


Po zakonu koji trenutno važi (Zakon o uslovima za obavljanje psihološke dealnosti, "Službeni glasnik Republike Srbije", broj 25/96) i Pravilnika o pripravničkom stažu i načinu polaganja stručnog ispita psihologa ("Službeni glasnik RS", br. 30/98), stručni ispit za psihologe sadrži dva dela. Prvi se sastoji od pismenog i/ili usmenog dela u kome se proveravaju znanja vezana za određenu oblast psihologije (školsku psihologiju, kliničku, psihologiju rada itd.) dok se drugi deo sastoji iz usmenog polaganja poznavanja osnova ustavnog uređenja, sistema državne uprave, javnih službi i preduzeća.


Detalje o polaganju stručnog ispita možete pronaći ovde. Ovo je celokupan tekst Pravilnika, a na kraju se nalazi spisak literature za svaki od pomenutih delova. Takođe, u odeljku dokumenti možete pronaći tekstove svih zakona i Ustava koji su potrebni za polaganje.


Tekst Zakona o uslovima obavljanje psihološke delatnosti možete pronaći ovde. Treba reći da se radi na predlogu novog zakona o psihološkoj delatnosti, ali on još uvek nije na snazi.

Pročitajte još:

Registracija privatne prakse
Šifra delatnosti
Plaćanje poreza i doprinosaPronađi terapeuta