Šifra delatnosti

Prema novom šifrarniku delatnosti, koji možete preuzeti ovde, videćete da postoji nekoliko šifara pod kojima možete registrovati privatnu praksu. Naime, psihoterapija ne postoji kao posebna oblast, tako da se ona mora podvesti pod druge oblasti. Jedna od njih, bar kada je u pitanju psihološko savetovalište, može biti: "Q- Zdravstvena i socijalna zaštita" (tačnije šifra 86.90- Ostala zdravstvena zaštita1). Kao psiholog, možete osnovati psihološko savetovalište, za koje će vam biti potrebna saglasnost Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Pod ovom šifrom možete registrovati i neku sličnu delatnost koja uključuje savetodavni rad (ali ne kao "psihološko savetovalište").


Posebna mogućnost postoji za psihijatre, za koju je potrebna dozvola Ministarstva zdravlja, a šifra pod kojom bi se vodila praksa je 86.22-Specijalistička medicinska praksa.


Druga mogućnost jeste da registrujete praksu u oblasti obrazovanja (sektor P). Ovo može da bude zgodno rešenje jer veliki broj centara uključuje različite obuke, radionice, učenje novih veština i stoga, zapravo, spada pod obrazovanje odraslih. Takođe, psihoterapiju mnogi smatraju upravo oblašću kojom se klijenti zapravo edukuju (pre nego "leče"). Pogodna šifra u ovom slučaju je 85.59- Ostalo obrazovanje. Ovo je posebno važno za sve one psihoterapeuta koji nisu psiholozi po struci. Osim toga, za ovo nisu potrebne posebne dozvole minatarstava, pa može biti dobar izbor ukoliko želite registraciju da obavite sa što manje dokumenata.


Kada registrujete preduzeće, možete uključiti i više od jedne šifre. Razgovarajte sa pravnicima u Agenciji za privredne registre o različitim opcijama koje imate.


1Ovo obuhvata delatnost "zdravstvenih saradnika (npr. defektolog, logoped, psiholog...)...ove aktivnosti se obavljaju (...) u privatnim ordinacijama (osim bolnica), stanu pacijenta ili na drugom mestu".
Pročitajte još:

Polaganje državnog ispita
Registracija privatne prakse
Plaćanje poreza i doprinosa