Humanistički pravci

Za humanističku perspektivu u psihoterapiji je karakterističan veoma pozitivan pogled na ljudsku prirodu i potencijale (umesto fokusa na probleme). Naglašava se vrednost svake individue, ali i sopstvena odgovornost za ličnu sreću i blagostanje. Ljudi se posmatraju kao bića koja prirodno teže samoaktualizaciji i urođena im je potreba da psihološki rastu i razvijaju se. Humanizam se bavi celokupnošću čovekovog iskustva, fokusiran je na ostvarivanje budućih ciljeva, a neke od karakterističnih tema su: lična značenja, vrednosti, sloboda, lična odgovornost, ljudski potencijali, spiritualnost, samoostvarenje...


Geštalt psihoterapija
Transakciona analiza
Psihodrama
Egzistencijalistička psihoterapija


Pronađi terapeuta