Eye Movement Desensitization and Reprocessing

(Desenzibilizacija pokretima očiju i ponovna obrada)


Ova metoda uključuje širok raspon postupaka, uključujući tu upotrebu ritmičnih pokreta očiju i drugih dvostranih nadražaja u tretmanu klijetnovih traumatskih sećanja (često se upotrebljava sa žrtvama seksualnog ili drugog nasilja, ratnim veteranima, žrtavama nesreća, zločina, ali je najviše upotrebljavana u lečenju posttraumatskog stresnog poremećaja- PTSP). EMDR se oslanja na mnoge tehnike koji se koriste u bihjvioralnoj terapiji (izlaganje, sistematska desenzitizacija itd.)


Cilj EMDR-a je da pomogne klijentu da ponovo strukturišu svoje misli kao i u ponovnoj obradi podataka (jer je jedna od reakcija na traumu upravo "zamrzavanje" zbog koga osoba stalno iznova proživljava traumatski događaj bez mogućnosti da ga obradi). Sadržaj rada je uvek specifičan (npr. određeno sećanje).


EMDR ima nekoliko faza koje uključuju prikupljanje podataka o klijentovoj prošlosti, disfunkcionalnim sećanjima, sadašnjim situacijama koje su okidač poremećaja, zatim se razmatraju klijentova očekivanja i eventualne brige u vezi sa tretmanom. Mora se uspostaviti jaka terapijska alijansa kako bi se klijnet mogao opustiti i osećati sigurno. Klijent je, pri tome, u potpunosti upoznat sa procedurom i onim što će se u seansi događati.


U jednom delu tretmana, klijent se izlaže traumtaskom sećanju (tako što mu se kaže da ga zamisli na trenutak), pri čemu opisuje svoje negativne misli, neprilagođena verovanja i obraća pažnju na telesne doživljaje. Tokom tog procesa, on se upućuje da prati terapeutov kažiprst dok se on brzo i ritmički pomera levo-desno u vidnom polju klijenta. Nakon toga sledi još niz procedura, čiji je krajnji cilj da se negativne misli zamene pozitivnim ili bar prilagođenim mislima, kako sećanje više ne bi izazivalo napetost i uznemirenost.


Dakle, cilj ovog postupka je da se klijent desenzitizuje na traumatska sećanja i ponovo ih procesuira kako bi se uspostavio viši nivo funkcionisanja, oslobođen ranijih disfunkcionalnih simptoma.
Pročitajte još:

Bihejvioralna terapija
REBT i KBT
Biofidbek

Korišćena literatura:

Corey, G. (2004): Desenzibilizacija pokretima očiju i ponovna obrada, u: Teorija i praksa psihološkog savetovanja i psihoterapije, Naklada Slap, JastrebarskoPronađi terapeuta