Dragica Bogojević

 • Profesija:

  Psiholog

 • Zanimanje:

  Psihoterapeut

 • Status:

  Sertifikovani terapeut

 • Grad:

  Novi Sad

 • Licenca:

  Nacionalni sertifikat za psihoterapiju
  Sertifikat Asocijacije sistemskih terapeuta

Kontakt

[email protected]
064/303-74-93

Vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Porodična psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • On-line savetovanje
 • Savetovanje u vezi sa učenjem
 • Konsultacije
 • Individualno savetovanje
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Porodično savetovanje

Moj pristup u radu:

Terapiju sagledavam kao proces promene koji se pokreće onda kada klijent /pojedinac/par/porodica) uz stručnu pomoć terapeuta odustane od ponavljanja disfunkcionalnih obrazaca ponašanja koji  održavaju aktuelni problem i odluči da primenjuje nove koji će mu obezbediti kvalitetnije funkcionisanje u životu. Terapeut, zajedno sa klijentom, preispituje dosadašnje načine rešavanja problema, njegove posledice, a zatim podstiče i razvija klijentove  kapacitete za drugačiji pristup i rešenja kojima će biti zadovoljniji.

Individualno ponašanje sagledava se kao deo porodičnog sistema /partnerskog odnosa u kojem su ponašanja  članova / partnera medjusobno povezana. Zbog toga,  problem koji dovodi ljude na terapiju  posmatra se kao  izraz narušenih porodičnih / partnerskih /medjuljudskih odnosa, a ne kao nečija individualna krivica. Za promenu je potrebna lična odluka i volja, tako da se klijenti na terapiji  podržavaju  da menjaju sebe i svoj odnos prema drugima, a ne druge ljude.

U terapiji se prvenstveno bavimo dešavanjima u vezi problema u sadašnjem vremenu. S druge strane, upoznavanje porodične istorije pomaže klijentima da razumeju moguće prenošenje i ponavljanje  obrazaca - relacija, ponašanja, uverenja, pravila, komunikacija i dr. kroz više generacija.

Radim sa pojedincima, parovima i porodicama (potpune, jednoroditeljske, proširene). Na početku terapijskog procesa, zajedno sa klijentom definiše se problem (trajanje, manifestacije, učesnici) zatim, ciljevi terapije, očekivanja klijenta, način rada. Efekti terapije redovno se proveravaju kroz ostvarene  promene u životu klijenta.

Trajanje seanse je 60 minuta u oba setinga (neposredan kontakt ili putem skajpa). Dinamika susreta je jedanput nedeljno do jedanput mesečno, prema potrebi. Broj potrebnih seansi odredjuje se vremenom, u skladu sa postignutim promenama u zivotu  i potrebama klijenta.

Pravci koje koristim:

 • Sistemska porodična terapija

Uzrasti sa kojima radim:

 • Deca
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stariji

Ključne reči:

emocionalne teškoće, anksioznost, lična nesigurnost i nisko samopouzdanje, depresivnost, problemi u komunikaciji i medjuljudskim odnosima, porodični problemi, bračni/partnerski problemi, roditeljstvo, razvojne teškoće dece, adolescentna kriza, teškoće u separaciji, razvod, psihosomatske smetnje

Jezici koje govorim:

 • Srpski


Pronađi terapeuta