Konstruktivistički pravci

Konstruktivistička metateorija se zapravo odnosi na širi referentni okvir ili paradigmu koja obuhvata mnoštvo pojedinačnih pravaca. Ono što ih, međutim, objedinjava, jeste skepticizam spram ideje o postojanju jedne objektivne stvarnosti, nezavisne od onoga koji posmatra. Ovo je jasan uticaj postmoderne filozofije na psihologiju i psihoterapiju. Po njima, saznanje je aktivan proces koji je neodvojiv od onoga ko saznaje i ujedno ga kreira kao subjekta.


Iako ove pretpostavke mogu da zvuče dosta komplikovano, njihova implikacija za psihoterapiju je, zapravo, vrlo jednostavna. Opisaćemo dva koja su popularna kod nas.


Psihologija ličnih konstrukata (PLK)
Narativna psihoterapija


Pronađi terapeuta