PSIHOTERAPIJA iz ugla Emocionalnog metoda

ePsihoterapija 03.06.2017. u Emocije, Škole i modaliteti

Psihoterapija (kao i psihološko savetovanje) je pojam koji obuhvata mnogo različitih metoda u psihološkoj pomoći (psihoanalitička terapija, geštalt terapija, primalna terapija, transakciona analiza, itd…).


U svetu ima više stotina registrovanih vrsta psihoterapija, u Srbiji više desetina. Te različite psihoterapijske škole su kao i političke partije: ima ih puno, svaka sebe hvali, a međusobno su konkurentske i među njima nema razgovora o tome koja je bolja od druge. Onom ko se odlučuje za neku vrstu psihoterapije nimalo nije lako da se snađe.

Pokušaćemo da pomognemo …nastavak.

 

Drugačiji pogled na konstruktivističku psihoterapiju

ePsihoterapija 04.02.2017. u Škole i modaliteti

Psihologija ličnih konstrukata, koju je formulisao Džordž Keli, ili konstruktivistička psihoterapija, u koju Kelijev rad spada, danas predstavlja sasvim drugačiji način za razumevanje psiholoških problema i nudi drugačije tehnike za rad sa njima.

Escher

Konstruktivizam se zasniva na uverenju da …nastavak.

 

Kad je porodica na terapiji

Sistemska porodična terapija, kao metod psihoterapije i psihosocijalne intervencije usmerena je na porodicu, kao sistem u celosti, pri čemu postoji cilj da se postigne promena u funkcionisanju porodice, na nivou psihološkog ili psihijatrijskog problema. Porodica predstavlja živi sistem, koji se nalazi u konstantnoj dinamici, odnosno promeni.

porodicna-terapija
Izvor: emotionportraitstudios.net

Ponašanje članova porodice razume se kao proizvod sistema koji funkcioniše prema principima kružne uzročnosti …nastavak.

 

Psihoterapijski rad sa telom

ePsihoterapija 21.06.2014. u Škole i modaliteti, Telesna psihoterapija, Telo i psiha

Komunikacija predstavlja osnovu terapijske razmene između klijenta i psihoterapeuta. Međutim, komunikacija se može ostvarivati na više nivoa, kao što se i informacije mogu primiti na više nivoa. Vi čujete, ali i vidite, ali i osećate. Čitav niz neverbalnih oblika komunikacije nastaje u interakciji dve osobe. Psihoterapeuti različitih terapijskih modaliteta u svom radu koriste i telo klijenta kao resurs, međutim načini na koje se telo koristi varira od pristupa do pristupa. Nekada je terapeut sklon posmatranju i uklapanju neverbalnih poruka u verbalne sadržaje, a nekada se radu sa telom pristupa aktivnije i telo postaje jednako važan „sagovornik“. Na taj način terapeut neretko uspeva da ostvari čvršću terapijsku alijansu sa klijentom, jer mu na više načina pristupa, posmatra ga celovito i lakše dolazi do informacija iz više različitih izvora.

Terapijski pravac koji veliku važnost daje uključivanju i tela u psihoterapijski proces je telesna psihoterapija. Ono što razlikuje telesnu psihoterapiju od drugih pravaca je i korišćenje dodira u radu sa klijentima, a što je danas posebno važno, jer se javlja sve snažnija fizička otuđenost među ljudima …nastavak.

 

Odgovornost posmatrača

ePsihoterapija 15.08.2013. u Društvo, Škole i modaliteti, Transakciona analiza

Posmatrač je osoba koja je prisutna u nekom događaju, ali u njemu ne učestvuje. Tako glasi definicija posmatrača.

Svako ko se našao u situaciji da mu je potrebna pomoć zna koliko se teško oprašta posmatračima. Džudit Herman (u knjizi „Trauma i oporavak“) navodi reči prisiljene prostitutke koja ovako to opisuje: „Većina ljudi ne zna koliko ih oštro osuđujem zato što nisu ništa kazali. Jednostavno ih brišem sa spiska. Zauvek. Ti ljudi su bili u prilici da mi pomognu, a nisu ništa preduzeli. I reči političkog zatvorenika: „O holokaustu će se suditi ne toliko po broju žrtava koliko po veličini ćutanja“. …nastavak.

 

Zašto je partnerska psihoterapija složenija od individualne?

ePsihoterapija 14.08.2013. u Partnerska psihoterapija, Škole i modaliteti

Psihoterapijska praksa ili jednostavnije rečeno  lečenje razgovorom, može se događati na relaciji terapeut – klijent, terapeut – dva klijenta, terapeut – porodica ili terapeut – grupa klijenata. Kada su ove dve poslednje, takozvana porodična i grupna terapija u pitanju, mogu je ređe obavljati i dva terapeuta ili terapeut i koterapeut. Međutim, prva dva oblika odnosno individualna i terapija parova (partnerska terapija), najčešće se obavljaju u prisustvu jednog psihoterapeuta. Naravno, ukoliko je to u interesu klijenta, individualna može poprimiti oblik partnerske (ukoliko uključimo i emotivnog partnera) ili porodične terapije (ukoliko se u proces uključi i klijentova primarna ili sekundarna porodica). Neki savremeni autori smatraju da su ovakve promene kroz proces rada sa jednim klijentom ne samo dozvoljene, već često i veoma poželjan način rada. Moje iskustvo govori da je u nekim slučajevima ovo zaista od velike pomoći klijentima. …nastavak.

 

Šta je pozitivna psihologija?

Danas se o pozitivnoj psihologiji može govoriti kao o pokretu koji dobija sve više pristalica unutar same psihologije ali i šire, a njeni počeci i popularizacija se vezuju za ime Martina Selidžmena čije knjige su prevođene i kod nas.

U svom čuvenom govoru 1998. godine kada je proglašen za predsednika Američke Psihološke Asocijacije (APA) te člancima koje je kasnije objavljivao (i postao 13. najcitiraniji autor! [po Haggbloom et al. 2002]), Selidžmen je kritikovao psihologiju koja je još od Drugog svetskog rata  fokusirana na psihopatologiju i redukciju simptoma. Po njemu, svojim fokusom na patologiji i lečenju, psihologija je postala “viktimologija” i usput zaboravila svoje najvažnije ciljeve. …nastavak.

 

Terapijska moć igre

ePsihoterapija 27.10.2012. u Deca i mladi, Društvo, Škole i modaliteti

U muzejima širom sveta mogu se videti igračke koje datiraju iz vrlo starih vremena, čak i do nekoliko hiljada godina pre naše ere. Dečija igra je zajednička pojava za sve poznate kulture.

Istraživanja su pokazala da deca sponatano koriste igru kao sredstvo rešavanja unutrašnjih konflikata i problema sa kojima se sreću. Putem igre, ona ovladavaju veštinama važnim za život u zajednici. Igra je i važno sredstvo komunikacije pre nego što u potpunosti ovladaju jezikom. Posmatrati energiju kojom je dete uneseno u igru i važnost koju pridaje svojim likovima znači privilegiju posmatranja njegovog unutrašnjeg sveta na najspontaniji i najotvoreniji način.

Psihoterapeuti su davno shvatili važnost igre za dečiji razvoj, te su razradili metode u kojima se igra koristi kao terapijsko sredstvo. Rani psihoanalitičari su dečiju igru posmatrali kao analogiju slobodnim asocijacijama kod odraslih koje otkrivaju važne sadržaje iz našeg unutrašnjeg sveta.  Danas postoji terapija igrom, najčešće upotrebljavana u radu sa decom, u kojoj se na strukturisani način koriste elementi igre u cilju psihodijagnostike i rešavanja problema kod male dece. …nastavak.